top of page

אחריות המוצר על ידי היבואן גלוטק

1. דומה קוסמטיקס לא נותנת אחריות על המוצר, האחריות היא ע”י היבואן “גלוטק” בע”מ ודומה קוסמטיקס כפופה לה בנושא.
2. כשהלקוח יקבל את המכשיר שרכש וברגע הפתיחה יבין כי המוצר תקול דומה קוסמטיקס תשלח לו מוצר חדש מאותו המוצר שרכש,
עד 4 ימי עסקים. (יש להודיע לדומה קוסמטיקס עד יומיים מרגע קבלת המוצר).
3. אין אחריות על נפילות או שבר של המוצר.
4. דומה קוסמטיקס לא נותנת מכשיר חלופי כשהמכשיר נמסר לתיקון.
5. בזמן האחריות אם וכאשר המוצר תקול והוא בתוך תקופת האחריות על הלקוחה לדאוג להעביר אותו לייבואן (רוז’נסקי 10 ראשון לציון) או      בעלות של 38 ₪ דומה קוסמטיקס תדאג לעביר את המוצר התקול לייבואן מהכתובת הלקוחה אל חברת הייבואן שם יבוצע התיקון.
6. השילוח יבוצע ע”י  חב’ משלוחים תמנון (התשלום יתבצע מראש אל דומה קוסמטיקס). לאחר התיקון על הלקוחה לאסוף את המכשיר המתוקן מחברת דומה קוסמטיקס.

7. אחריות תקפה ל- 12 חודשים מתאריך ע”ג החשבונית הרכישה.
  א. האחריות מותנית בשמירת חשבונית הקניה (או צילום שלה) ותוקפה שנה מיום הרכישה, בהתאם לתנאי האחריות המצורפים לאריזת המכשיר.
  ב. יש לצרף את תעודת האחריות, בה מצוין המספר הסריאלי של המכשיר.
8. האחריות לפי תעודה זו לא תחול בכל מקרה שהנזק נגרם למוצר מכל אחת מהסיבות שיפורטו לעיל. בנוסף, בכל מקרה כזה, תהיה “גלוטק” (יבואנית המוצר) רשאית לדרוש תשלום בעד תיקונו, החלפתו והובלתו של המוצר:
    א. התקלה נגרמה בשל שימוש רשלני שלא בהתאם להוראות השימוש.

    ב. התקלה נגרמה בזדון או בשל רשלנות של הצרכן.

    ג. התקלה נגרמה על ידי כוח עליון (לרבות שריפה, נזילה, מכת מתח, פגית ברק, כניסות גוף זר וכדומה).

    ד. שבר פנימי או חיצוני מכל סוג שהוא, שנגרמו ע”י “גלוטק” או מי מטעמה.

    ה. חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות/ קורוזיה מכל סוג שהוא.

    ו.המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתיקון או הוכנסו בו שינויים ע”י אדם שלא הוסמך לכך ע”י “גלוטק” או מטעמה.

9. “גלוטק” תחויב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, אנו מתחייבים להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים.
10. מרגע קבלת המוצר למעבדת תיקונים 16 ימי עסקים המוצר המתוקן יחזור לדומה קוסמטיקס (דומה קוסמטיקס לא אחרית על עיקובים אצל הייבואן).

bottom of page